Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism

مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم،Volume 1, Number 2 (1999-6)


بلوغ زودرس حقیقی؛ بعنوان عارضه تومور سلول لیدیگ: درمان با یک آنولوگ LHRH
بلوغ زودرس حقیقی؛ بعنوان عارضه تومور سلول لیدیگ: درمان با یک آنولوگ LHRH
| [XML] |

تومور دو طرفه بیضه در یک بیمار با کمبود آنزیم 11-هیدروکسیلاز
تومور دو طرفه بیضه در یک بیمار با کمبود آنزیم 11-هیدروکسیلاز
| [XML] |

بررسی ارزش شاخص‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در تشخیص زودرس بیماران دیابتی بالاتر از 30 سال
بررسی ارزش شاخص‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در تشخیص زودرس بیماران دیابتی بالاتر از 30 سال
| [XML] |

بررسی شیوع دیابت حاملگی در بانوان باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران 1373-1372
بررسی شیوع دیابت حاملگی در بانوان باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران 1373-1372
| [XML] |

عوارض تزریق ید روغنی در 3420 مورد گواتر ساده
عوارض تزریق ید روغنی در 3420 مورد گواتر ساده
| [XML] |

مقایسه ید دریافتی، ید ادراری و آزمونهای تیروئید در خانوارهای رشت و ساری در سال 1377
مقایسه ید دریافتی، ید ادراری و آزمونهای تیروئید در خانوارهای رشت و ساری در سال 1377
| [XML] |

متابولیسم لیپید و لیپوپروتئین‌ها در زنان با سابقه دیابت حاملگی؛ یکسال پس از زایمان
متابولیسم لیپید و لیپوپروتئین‌ها در زنان با سابقه دیابت حاملگی؛ یکسال پس از زایمان
| [XML] |

نقش فاکتورهای رشد با منشأ پلاکتی اتولوگ در بهبود زخم‌های مزمن دیابتی
نقش فاکتورهای رشد با منشأ پلاکتی اتولوگ در بهبود زخم‌های مزمن دیابتی
| [XML] |

آزمون های عملکرد تیروئید در بیماری غیر تیروئید: تصحیح با روش ریاضی
آزمون های عملکرد تیروئید در بیماری غیر تیروئید: تصحیح با روش ریاضی
| [XML] |

آندوکرینولوژی ایرانیان در تمدن اسلامی
آندوکرینولوژی ایرانیان در تمدن اسلامی
| [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles