مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، - هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: دکتر فریدون عزیزی

سردبیر: دکتر آزیتا زاده وکیلی

معاونین سر دبیر :

دکتر مهدی هدایتی

مدیر اجرایی: دکتر کبری ناخدا

  هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر سجاد احمدی‌زاد (استاد، دانشگاه شهید بهشتی) دکتر محمدابراهیم خمسه (استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران(
دکتر علیرضا استقامتی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران) دکتر محمدحسین دباغ‌منش (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز(
دکتر گلاله اصغری (استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) دکتر فهیمه رمضانی تهرانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
دکتر پریسا امیری (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) دکتر اصغر قاسمی ورنامخواستی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
دکتر اشرف امین‌الرعایا یمینی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) دکتر باقر لاریجانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران(
دکتر سیده زهرا بطحائی (استاد، دانشگاه تربیت مدرس) دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی  (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران(
دکتر امیر بهرامی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز) دکتر ایرج نبی‌پور (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(
دکتر فرهاد حسین‌پناه (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) مهین هاشمی پور (استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
  ناشر:

  پژوهشکده‌ی ‌‌علوم غدددرون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید‌بهشتی

 حروفچینی و صفحه‌‌آرایی: 


مریم حسنی

نشانی مطلب در وبگاه مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، :
http://ijem.sbmu.ac.ir/find-1.40.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب